Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - dozorca  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - dozorca  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

z dnia  20 marca 2019 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi.

Oferujemy 1 vacat na stanowisku: dozorca

Liczba i wymiar czasu pracy: 0,92/1 etat

Godziny pracy: według miesięcznego harmonogramu pracy (w tym noce i dni wolne od pracy szkoły)

Termin składania dokumentów: 20 marca 2019 r. – 03 kwietnia 2019 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 15 kwietnia  2019 r.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

 

  1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracowniczym,

d) dyspozycyjność,

e) wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

 2.    Wymagania dodatkowe:

            - komunikatywność,

            -obowiązkowość i terminowość,

            -umiejętność pracy w zespole,

            -sumienność, samodzielność i dokładność.

 

 3.  Wymagane dokumenty:

            - życiorys (CV),

            - list motywacyjny,

           - oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

            - kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,            

           - oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

            - kserokopia świadectw pracy,

            - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kserokopia dowodu,

            - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów

              rekrutacji  o treści:

  1.   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez   Administratora danych osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie, ul. Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn                tel: 89 542 99 53, e-mail: sekretariat@zso7-olsztyn.pl
  2.  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.”                                                             

4. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku dozorcy.

Do obowiązków dozorcy  należy:

-     dozorowanie obiektu szkoły

      -     porządkowanie terenu

      -     przeprowadzanie drobnych prac konserwatorskich 

Szczegółowe zadania osoby zatrudnionej na w/w stanowisku zostaną doprecyzowane              w zakresie czynności.

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie  10-685 Olsztyn,                        ul. Krasickiego 2 do dnia  - 3 kwietnia 2019 r.

Koperty należy opatrzyć informacją: imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika obsługi - dozorca”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w siedzibie Zespołu Szkół  Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

                                                                                

 

                                                                                                          DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

             OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

                           W OLSZTYNIE

                               Anna Struk

 

                                                                                                         

 Pliki do pobrania