Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds sekretariatu

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie 

10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 2

ogłasza nabór na stanowisko – specjalista (ds. sekretariatu)

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

                     

Oferujemy 1 vacat na stanowisku: specjalista

Liczba i wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Termin składania dokumentów: 25 marca 2019 r. – 25 kwietnia 2019 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 08 lipca  2019 r.

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

Prowadzenie sekretariatu szkoły, a w szczególności:

 • Ewidencjonowanie korespondencji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Archiwizacja dokumentacji.
 • Prowadzenie ewidencji uczniów w odpowiednich rejestrach, dokumentacji uczniów w segregatorach, stanów osobowych bieżących w poszczególnych szkołach wg wykazów, tabel i ewidencji.
 • Redagowanie i przepisywanie pism na komputerze.
 • Prowadzenie innych spraw uczniowskich (wydawanie legitymacji, zaświadczeń).
 •  Wykonywanie wszelkich spraw związanych z naborem uczniów.
 •  Obsługa komputera oraz znajomość oprogramowania: aplikacji biurowych (MS Office,)
   ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel.
 •  Obsługa oraz znajomość programów Systemu Informacji Oświatowej i innych programów  

 biurowych.

III. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

 • Wykształcenie minimum średnie i 3-letni staż pracy, w tym minimum roczny staż pracy                w jednostce oświatowej.
 • Umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

IV. WYMAGANIA

Osoba ubiegająca się o stanowisko specjalisty powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:

 • Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych.
 • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym.
 • Znajomość problematyki obsługi sekretariatu szkolnego.
 • Samodzielność.
 • Komunikatywność.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i zadań.
 • Mile widziane kwalifikacje pracownika służby BHP.
 •  

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • List motywacyjny.
 • Curriculum Vitae.
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy, ukończone kursy i szkolenia.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z  procesem rekrutacji, o następującej treści:
 1.   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez   Administratora danych osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie, ul. Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn                tel: 89 542 99 53, e-mail: sekretariat@zso7-olsztyn.pl
 2.  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.”        

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7                  w Olsztynie lub przesłać w terminie do dnia 25.04.2019 r. na adres: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko specjalisty w Zespołe Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie”.

Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

VIII. INNE INFORMACJE

 

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty.

Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 542 99 53 wew.107

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie.

 

 

                                                                                             

                                                                                                            DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                         

                                                                                                                       Anna StrukPliki do pobrania