Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika gospodarczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie 

10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 2

ogłasza nabór na stanowisko – kierownik gospodarczy

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

                     

Oferujemy 1 vacat na stanowisku: kierownik gospodarczy

Liczba i wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Termin składania dokumentów: 14 maja 2019 r. – 27 maja 2019 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 01 czerwca  2019 r.

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

1) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;

2) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły;

3) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego;

4) organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy personelu obsługi;

5) sporządzanie  grafików rozkładu pracy pracowników obsługi, comiesięcznych rozliczeń

czasu рrасу oraz grafiku sali gimnastycznej;

6) opracowywanie planów urlopu pracowników obsługi;

7) przekazywanie dо księgowości wszystkich otrzymanych od podmiotów zewnętrznych

dokumentów finansowo-księgowych, dokumentów przyjęcia i obrotu środkami trwałymi;

8) utrzymywanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym

i w należytej czystości;

9) organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony

administrowanych budynków i terenu;

10) planowanie, zakuр środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku

i terenów w czystości oraz materiałów biurowych z zachowaniem dyscypliny budżetowej;

11) organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynkach i nа terenie szkoły;

12) zlecanie i nadzorowanie prас o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń,

wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo-budowlanych, itp.);

13) prowadzenie analizy i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków

i materiałów dо utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.;

14) prоwadzеniе okresowych przeglądów stanu technicznego obiektu i terenów przyległych oraz

infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb z zakresie konserwacji i koniecznych

remontów;

15) nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem, funkcjonowaniem

i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych

znajdujących się w obiektach szkoły;

16) przygotowywanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia

robót budowlanych do nadzoru budowlanego;

17) przygotowywanie umów najmu i użyczenia pomieszczeń szkolnych oraz prowadzenie

rejestru umów;

19) planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury

20) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie okresowego przeglądu środków

trwałych o obniżonej przydatności gospodarczej, niewykorzystanych, zniszczonych itp.;

22) przekazywanie akt spraw zakończonych dо zakładowego archiwum;

24) sporządzanie rocznych planów remontów;

25) przygotowanie materiałów planistycznych na dany rok budżetowy w zakresie wydatków

rzeczowych, dochodów budżetowych i dochodów własnych;

26) prowadzenie księgi głównej wyposażenia jednostki;

27) uzupełnianie danych do SIO w zakresie wyposażenia i budynków jednostki;

28) prowadzenie książek obiektów budowlanych;

III. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

 • Wykształcenie minimum średnie i 6-letni staż pracy;
 • Umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego;
 • Doświadczenie w branży budowlanej i remontowej;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

IV. WYMAGANIA

Osoba ubiegająca się o stanowisko specjalisty powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:

 • Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych.
 • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Dyspozycyjność i terminowość.
 • Odpowiedzialność i samodzielność.
 • Komunikatywność.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętności analityczne i interpersonalne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i zadań.
 • Wysoko kultura osobista.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Punktualność, sumienność, rzetelność.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • List motywacyjny.
 • Curriculum Vitae.
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy, ukończone kursy i szkolenia.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z  procesem rekrutacji, o następującej treści:
 1.   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez   Administratora danych osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie, ul. Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn tel: 89 542 99 53, e-mail: sekretariat@zso7-olsztyn.pl
 2.  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.”        

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7                  w Olsztynie lub przesłać w terminie do dnia 27.05.2019 r. na adres: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie”.

Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

VIII. INNE INFORMACJE

 

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty.

Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 542 99 53 wew.107

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie.

 

 

                                                                                             

                                                                                                            DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                         

                                                                                                                       Anna StrukPliki do pobrania