Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracowników obsługi - sprzątaczek  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracowników obsługi - sprzątaczek  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracowników obsługi.

Oferujemy 2 vacaty po 0,5 etatu każdy na stanowisku: sprzątaczka

Liczba i wymiar czasu pracy: 1x0,5 etatu

                                                 1x0,5 etatu

Praca w godzinach 14.00 – 18.00.

Termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpoczęcia pracy:  05 września 2019 r.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

 

  1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracowniczym,

d) dyspozycyjność,

e) wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

 2.    Wymagania dodatkowe:

            - komunikatywność,

            -obowiązkowość i terminowość,

            -umiejętność pracy w zespole,

            -sumienność, samodzielność i dokładność.

 

 3.  Wymagane dokumenty:

            - życiorys (CV),

            - list motywacyjny,

           - oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

            - kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,            

           - oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

            - kserokopia świadectw pracy,

            - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kserokopia dowodu,

            - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów

              rekrutacji.

 

4. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki.

Do obowiązków sprzątaczki  należy:

-          sprzątanie i mycie na mokro klas lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych,

-          utrzymanie w należytej czystości sanitariatów,

-          podlewanie i pielęgnowanie kwiatów w klasach i na korytarzach,

-          mycie szyb okiennych, ławek, szafek, stolików, lamperii, wycieranie kurzy itp.,

-          pastowanie podłóg w klasach,

-          gruntowne sprzątanie obiektu szkolnego podczas przerw w zajęciach lekcyjnych  

           /ferie zimowe i letnie itp./,

-          przygotowanie obiektu do remontów i sprzątanie po remontach,

-          po zakończeniu pracy zamknięcie okien, drzwi i zgłaszanie ewentualnych usterek

           do konserwatora,

-          wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora.

 

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie  10-685 Olsztyn,                       ul. Krasickiego 2 do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Koperty należy opatrzyć informacją: imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w siedzibie Zespołu Szkół  Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Proszę o dopisanie na aplikacji klauzuli o treści:

  1.  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez   Administratora danych osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie, ul. Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn                tel: 89 542 99 53, e-mail: sekretariat@zso7-olsztyn.pl
  2.  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.”                                                             

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                         

 Pliki do pobrania