Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki 2017 dla LO

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne rozpisuje w roku szkolnym
2016/2017 konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie WARMIŃSKO-MAZURSKIM
oraz organizuje Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne
dla laureatów konkursu.

REGULAMIN KONKURSU
1. Celem organizowania konkursu i seminarium jest popularyzacja astronomii i astronautyki
oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania tymi dziedzinami wiedzy.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych
województwa (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.).

3. Uczestnicy konkursu piszą referaty na dowolnie przez siebie wybrane tematy z zakresu
szeroko rozumianej astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne,
wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących
osiągnięcia pewnych działów astronomii lub astronautyki. Pożądane są referaty,
zawierające wyniki własnych obserwacji, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora,
a także programy komputerowe itp.

4. Uczniowie przygotowujący referaty, mogą korzystać z konsultacji udzielanych przez
pracowników działu astronomicznego Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznego

5. Praca konkursowa powinna mieć objętość od 4 do 10 stron formatu A-4 czyli od 7200
do 18000 znaków standardowa strona zawiera 30 wierszy po 60 znaków w wierszu czyli
1800 znaków. Prace obszerniejsze będą odrzucane. Każda strona powinna być opatrzona
numerem kolejnym i nazwiskiem autora. Na stronie tytułowej należy podać:
a) imię i nazwisko autora oraz tytuł referatu;
b) dokładny adres domowy; nazwę, adres i telefon szkoły oraz klasę;
c) imię i nazwisko nauczyciela, z którego pomocy korzystał autor;
d) spis literatury i innych źródeł informacji z jakich korzystał autor referatu w następującym
formacie: autor itytuł książki lub artykułu, rok wydania książki lub nazwa czasopisma
oraz numer i rocznik; tytuły i inne dane programów komputerowych (np. multimedialnych
encyklopedii); adresy stron www wraz z datą dostępu do źródła;
Jeżeli do pisemnej pracy dołączony jest program lub prezentacja komputerowa, podać
należy minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu oraz
wymienić lub dołączyć oprogramowanie niezbędne do odtworzenia prezentacji.

6. Nie zaleca się referatów zbiorowych, pisanych przez dwóch lub więcej autorów.

7. Praca powinna być napisana w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje wysłany
na konkurs a drugi pozostaje u autora.

8. Pracę należy przesłać n adres:
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Al. J. Piłsudskiego 38
10-450 Olsztyn
z dopiskiem na kopercie KONKURS ASTRONOMICZNY.
9. Termin nadsyłania prac upływa dnia 6 lutego 2017 roku

10. Jeżeli w szkole referaty przygotuje bardzo wielu uczniów, nauczyciele fizyki Julita i Jarosław Cichoccy przeprowadzą wstępne, szkolne eliminacje i wyślą na konkurs wojewódzki
tylko najlepsze prace. 

11. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Komisja
wytypuje prace, które będą referowane podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium
Astronomiczno-Astronautycznego.

12. Termin i miejsce wojewódzkiego seminarium będą podane w zaproszeniach, wystosowanych
do dyrekcji szkół. Prócz uczniów referujących swoje prace, na seminarium zostaną
zaproszeni pozostali uczestnicy konkursu,

13. Referat - wygłaszany podczas seminarium - powinien być przygotowany w oparciu o
autorski egzemplarz pracy i nie może trwać dłużej niż 15 minut.

14. Do dyspozycji referujących będą: tablica, laptop, rzutnik multimedialny

15. Oceniając referaty, Komisja będzie brać pod uwagę:
a) wartość merytoryczną pracy pisemnej oraz wygłoszonego referatu,
b) sposób referowania,
c) poziom wyjaśnień, udzielanych podczas dyskusji.

16. Autorzy najlepszych referatów wezmą udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym
Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym w Grudziądzu, które odbędzie się w
dniach 23-25 marca 2017 r.

Organizatorzy w V LO : Julita i Jarosław Cichoccy.