Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie

DYREKTOR 
Anna Struk

WICEDYREKTORZY
Dorota Hołubowska
Agnieszka Kowalewska