Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Wybór zawodu lub dalszej drogi kształcenia to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka.
 
 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie zorganizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu oraz poziomu i kierunku dalszego kształcenia. 
Koordynatorem WSDZ jest szkolny doradca zawodowy.
 
Zadania doradcy zawodowego: 
  • diagnozowanie potrzeb uczniów gimnazjum i liceum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • pomoc w formie indywidualnych konsultacji w wyborze kierunku kształcenia, przy uwzględnieniu możliwości psychofizycznych, zainteresowań i uzdolnień ucznia,
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących,  przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  • podejmowanie działań (diagnozowanie, planowanie, realizacja) z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ, w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1, która szczegółowo diagnozuje każdego chętnego ucznia pod względem jego psychofizycznych predyspozycji do zawodu,
  • wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, indywidualna praca z rodzicami uczniów mających problemy zdrowotne, decyzyjne, emocjonalne, intelektualne, rodzinne
  • udzielanie pomocy merytorycznej i wsparcia nauczycielom realizującym zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
Zapraszam od poniedziałku do piątku w ustalonych i podanych godzinach pracy i konsultacji.
                                                                                                                                                   Ewa Cichocka 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
.....

"Trzem ludziom, wykonującym te same czynności na placu budowy, zadano to samo pytanie: co robią?
- Jak to co? - oburzył się pierwszy. - Tłukę kamienie.
- Jak to co?... Zarabiam na życie - zdziwił się drugi.
Również ten trzeci okazał lekkie zaskoczenie banałem pytania.
- Jak to co?... Buduję katedrę."

cyt. za artykułem "Katedra zbudowana na sześciu filarach"autorstwa Pawła Tomczyka, opublikowanej w dodatku do "Rzeczpospolitej"w "Mojej Karierze" z dnia 7 XI 2001r.