Terapia pedagogiczna

Albert Einstein, Thomas Edison, Tom Cruise…
Co mają wspólnego ze sobą żyjący w różnych epokach wynalazca, naukowiec i aktor?
Otóż bardzo wiele. To genialni dyslektycy, którym dysfunkcja nie przeszkodziła
w realizowaniu swoich pasji i osiągnięciu życiowych celów.
  
ABC ucznia z dysleksją
 
A – Akceptujcie mnie takiego, jaki jestem, także moją inność.
B – Błędy ortograficzne są moją udręką.
C – Cierpliwość potrzebna jest wszystkim – mnie, rodzicom i nauczycielom.
D – Dysleksja to wielki ciężar! Całe życie będę go dźwigać.
E – Emocje uniemożliwiają mi prezentowanie wiedzy i umiejętności.
F – Frustrację przezwyciężam relaksacją.
G – Gdybym miał wybór, wybrałbym życie bez dysleksji!
H – Humor jest potrzebny, żeby łatwiej żyć z dysleksją.
I – Istotne jest rozwijanie zainteresowań.
J – Jestem w stanie rozpoznać swój styl uczeniasię.
K – Koszmarem jest dla mnie głośne czytanie.                                   
L – Lubię uczyć się wielozmysłowo.
Ł – Łatwiej przychodzi mi mówienie niż pisanie.
M – Myślenie pozytywne ułatwia pokonywanie trudności.
N – Nie oczekuję od innych gotowych rozwiązań i podpowiedzi.
O – Oceniajcie, proszę, mój wysiłek i wkład pracy.
P – Potrzebuję więcej czasu na pisanie i czytanie.
R – Relaks pomaga mi w nauce.
S – Sukcesy = większa motywacja i wiara w siebie.
T – Tran pomaga osobom z dysleksją. Łykam codziennie kapsułki z tranem.
U – Uczę się zwykle dłużej niż inni, bardzo mnie to wyczerpuje.
WWoda to dobry napój podczas uczenia się.
Y – „Yyyyyyy…” – potrzebuję chwili na zastanowienie, by odpowiedzieć na pytanie.
Z – Zdobywam wiedzę, jak przezwyciężać dysleksję!
 
Źródło: M. Rożyńska, D. Rożyński (M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska
           „Uczeń z dysleksją w domu”)
 
 
1.      Podstawa prawna organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.(terapii pedagogicznej).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 
2.      Organizacja zajęć  
 • Zajęcia organizuje są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji (trudności w czytaniu), dysortografii lub dysgrafi
 • Zajęcia prowadzone są dla uczniów naszej szkoły przez specjalistę posiadającego kwalifikacje  zakresu terapii pedagogicznej – Martę Pisarek według osobnego harmonogramu zajęć.
 • Liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów.
 • Godzina zajęć trwa 60 minut – raz w tygodniu, w  uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,
 • W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu i pisaniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
 • Szczegółowa organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawarta jest w Wewnątrzszkolnym programie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej placówce.
3.      Kwalifikacja uczniów do zespołów terapii pedagogicznej odbywa się to poprzez:
 • Wskazania opinii (orzeczenia) poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 • Rozpoznanie pedagogiczne Zespołu (kierowanie uczniów z trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu przez nauczycieli z innych przedmiotów  do nauczyciela terapeuty).
          4.   Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów.
 • Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne dotyczące uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 •  Starają się dostosować formy, metody oraz zasady oceniania do trudności dzieci pod warunkiem uczestniczenia uczniów w zajęciach terapii pedagogicznej i ich systematycznej pracy.
 •  W przypadku nie uczestniczenia ucznia w zajęciach terapii pedagogicznej (do wyboru na terenie szkoły, na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub udokumentowane zajęciami u nauczyciela terapeuty) nie są realizowane przez ZSO Nr 7 zalecenia opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  
  ·        
  Opinia jest wskazaniem do dodatkowej pracy ucznia, a nie zwolnieniem od pracy.

 
 
5.      Przydatne linki
     Polskie Towarzystwo Dysleksji Zarząd Główny
     Rzecznik Praw Dziecka
     Program edukacyjno-terapeutyczny Ortograffiti
     Serwis poświecony specyficznym trudnościom w uczeniu się